Τί τρῶμε εἴπαμε;Χμμμ…
Σκ@τ@ τρῶμε…
Γενετικῶς τροποποιημένα εἶναι τὰ πάντα, σὲ κάθε σημεῖον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος.
Τό καλλίτερο;
Ἀκόμη καὶ οἱ σπόροι, οἱ φερόμενοι ὡς «πατενταρισμένοι», εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν οὐσιαστικῶς δεχθῇ ἐπεμβάσεις τέτοιες, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἐλεγχόμενοι καὶ τελικῶς καταντοῦν νὰ εἶναι εἶτε «κλειδωμένοι, εἶτε μεταλλαγμένοι εἶτε ἐλαφρῶς γενετικῶς τροποποημένοι, ἀλλὰ πάντα σκέτο καταστροφικοὶ γιὰ τὴν ὑγεία μας.
Διότι, ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζουμε, ὅλοι οἱ μὴ «πατενταρισμένοι» σπόροι, δῆλα δὴ ὅλοι οἱ πρωτογενεῖς σπόροι, ποὺ ἐπιτρέπουν σὲ κάποιον λαὸ νὰ διατηρῇ τὴν αὐτάρκειά του, θεωροῦνται παράνομοι.

Ἀπαγορεύεται ἡ καλλιέργεια στήν χώρα μας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2014!

Μὲ τοὺς καρποὺς ὅμως τῶν ἐλεγχομένων σπόρων ταΐζουν ἐμᾶς ἀλλὰ ταΐζουν καὶ τὰ ζῶα, τὰ ὁποῖα μετὰ ἐπίσης μᾶς ταΐζουν.
Δῆλα δή, εἶτε τομάτα φᾶμε, εἶτε ἀλεύρι, εἶτε βόειο κρέας, πάλι σκ@τ@ θὰ φᾶμε…
Ἀφῆστε δὲ τὰ χημικά, τὰ λιπάσματα, τὰ ἐντομοαπωθητικὰ ποὺ μὲ αὐτὰ ψεκάζουν καὶ λιπαίνουν…

Τὰ νέα τους κατορθώματα λοιπόν, ὅσον ἀφορᾷ στὶς γενετικὲς ἐπεμβάσεις, εἶναι ἕνα ζῶο ποὺ παράγει μόνον κρέας. Τέλος στὰ λίπη του. (Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε τὰ εἶχαν πρὸ πολλοῦ μειώσῃ τὰ λίπη τῶν ζώων, ἐφ΄ ὄσον καὶ ἀρκετὲς γονιδιακὲς ἐπεμβάσεις ἔχουν διαπράξῃ ἀλλὰ καὶ τὰ διατηροῦν ἀκινητοποιημένα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν γυμνάζονται καὶ νὰ μὴν κάνουν καύσεις.)

Καί τί νά φᾶμε;
Ἔ, ἐδῶ μᾶς θέλω…
Ἡ μεγαλυτέρα ἀντίστασις στὴν παγκοσμιοποίησι δὲν εἶναι τὸ νὰ μᾶς σπάζουν τὰ κεφάλια οἱ δυνάμεις καταστολῆς ἀλλὰ τὸ νὰ προστατεύσουμε τὴν τροφή μας καὶ τὴν τροφὴ ὅλων τῶν ἐπομένων γενεῶν.
Ἡ μεγαλυτέρα ἀντίστασις εἶναι στὸ νὰ ξαναγίνουμε αὐτάρκεις.
Γιὰ νὰ γίνουμε ὅμως αὐτάρκεις πρέπει νὰ στραφοῦμε στὴν πρωτογενὴ παραγωγή… Πρέπει νὰ στραφοῦμε στὴν Γῆ μας καὶ στὰ δῶρα της. Πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε ἐκ νέου τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεως καὶ τῆς διαβιώσεως ἐπὶ τοῦ πλανήτου, μὲ σεβασμὸ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τοῦ τὶ πράγματι χρειαζόμαστε…

Λέτε νά μᾶς τό ἐπιτρέψουν;
Ἤ μήπως θά τό κερδίσουμε μόνοι μας;
Ἐγὼ πάλι παραμένω αἰσιόδοξη…
Ἤδη, κι ἄς μὴν φαίνεται, ἔχουμε ἐπιτύχῃ πολλά!

Φιλονόη

Υ.Γ. Σκέτη πικραλίδα… Γίνεται; Ἐὰν εἶναι καθαρή, ναί, ὄχι μόνον γίνεται, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται!!!

φωτογραφία